Tiktok shop stream - hiểm thị mua hàng

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Đơn hàng đang mua là các "Đơn hàng ảo" chỉ hiển thị số lượng người đang mua khi Livestream và xuất hiện chỉ vài giây 1 lượt đang mua. ví dụ: B***1 đang mua hàng
- Gói chỉ hiển thị lượt mua khi xem trên điện thoại Android. Các dòng Iphone sẽ không xem được lượt hiển thị đang mua hàng.
Bắt đầu lên từ 10p-20p

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Tổng Nghi chú Trạng thái Thời gian