Tăng like bài viết

Lưu ý: Riêng đối với buff like cho Avatar và ảnh Bìa hãy ấn thẳng vào ảnh rồi copy link, hoặc có thể xem hướng dẫn: Tại đây

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Các trường hợp đơn bị hủy hoặc không lên like
Bài viết không mở công khai hoặc lấy sai link, id.
Nếu tăng like cho group công khai ,video và live hãy mua thử số lượng nhỏ xem server đó có chạy không vì 1 số server không hỗ trợ.

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Cảm xúc Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Tổng Nghi chú Trạng thái Thời gian